Figyelem, az archivum.csepreg.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a csepreg.hu vagy a hellocsepreg.hu weboldalakra!
Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Pályázati felhívás - Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár intézményvezetői beosztásának betöltésére

feltöltve: 2023. március 21. 11:43 | forrás: csepregikultura.hu

Csepreg Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak alapján pályázatot hirdet az irányítói jogkörébe tartozó Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár (9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.) intézményvezetői beosztásának betöltésére. A munkaviszony létesítésére, tartalmára, megszüntetésére a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), valamint a Vhr-ben foglaltak irányadóak.

 

A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján megkötött Munkamegosztási megállapodás szerint.

 

Az intézmény főbb szakmai alaptevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal, különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével, a helyi közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat.

 

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-       Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet, díszítőművészet.

-       Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése.

-       A település lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket, amatőr művészeti csoportokat egyesületeket, termek bérbeadása, stb.

-       Családi ünnepségek szervezése

 

A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi személyek számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani

-       a könyvtári szolgáltatást:

-       a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,

-       iskolakönyvtári feladatok ellátását,

-       könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét postai úton, eredetiben és másolatban,

-       bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),

-       szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,

-       a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,

-       a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a közvetítését,

-       a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat (helyismereti tevékenység),

-       a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyek, klubok, játszóházak, táborozás szervezését,

-       helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.) kiadatását, kiadását, árusítását,

-       közhasznú szolgáltatások közvetítését,

-       városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól tájékoztatást,

-       a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő rendezvények előkészítését és szervezését, a lakosság számára internet-, valamint számítógép használatot, fénymásolást.

 

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),

- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint

- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szinten tartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

Az intézmény főbb gazdálkodási mutatói

A 2022. évi eredeti költségvetési előirányzata 27 817 826 Ft

2022. évi 8 órára számított engedélyezett álláshelyek száma: 3 fő.

A munkakör megnevezése: Igazgató

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése értelmében az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítása és megszervezése:

 1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 3. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 4. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 5. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított Önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában „A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete” fejezetében előírtak, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok és kötelmek teljesítése.

Pályázati feltételek

I. A Kult. tv. 94. § (1) bekezdése értelmében az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban, továbbá a közművelődési intézményben és a közösségi színtérben foglalkoztatott az lehet, aki

a) cselekvőképes,

b) büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

c) megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek.

 

II. A Vhr. 3. § (2) bekezdése értelmében az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, a Vhr. 1. melléklete 5., illetve 9. pontja szerinti feltételeknek kell megfelelnie.

III. A munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 

IV. A munkakör betöltésének további feltétele a magyar nyelvtudás.

Javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információk

Felek kölcsönös megállapodása az irányadó, mely megállapodásnak a pályázó bizottsági meghallgatásán szükséges létrejönnie.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja

A vezetői megbízás 2023. május 15. napjától 2028. május 15. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Az igazgató munkába lépésének kezdő napja: 2023. május 15.

Új munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő tovább foglalkoztatás lehetősége és annak feltételei:

A munkaviszony befejező időpontját követően a pályázat kiírója a kulturális munkakörben történő tovább foglalkoztatás lehetőségét a hatályos jogszabályi előírásoknak és a felek kölcsönös megállapodásának figyelembevételével, illetve függvényében biztosítja.

Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya

A költségvetési szerv igazgatója az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.

A pályázat benyújtásának feltételei és az elbírálás határideje

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • részletes szakmai és vezetési programját, továbbá
 • a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását:

 

 • a szakmai képzettséget igazoló okiratok másolati példányát, valamint a szakmai gyakorlatot tanúsító iratok másolati példányát (a pályázó a szakmai bizottság ülésén köteles bemutatni az okirat(ok) eredeti példányát);

 

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
  • az Mt. 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;
  • a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános vagy zárt ülésükön tárgyalják;
  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
  • nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  • a benyújtott dokumentumok hitelesek;
  • vezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz (2007. évi CLII. törvény);
  • a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát;

 

A pályázatok elbírálása, – jelen pályázat kiírásakor alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve a Vhr. rendelkezéseinek megfelelően – az abban foglalt eljárási határidők betartása mellett történik azzal, hogy nyertes pályázat esetén az igazgatói munkakör betöltésére munkaszerződést kell kötni.

Egyéb információk:

 • Az igazgató felett a munkáltatói jogokat Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján Csepreg Város polgármestere gyakorolja.
 • A munkavégzés helye: a város közigazgatási területe, az intézmény székhelye, valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő helységek.
 • A pályázati felhívás közzététele az intézmény honlapján (https://csepregikultura.hu/), valamint az intézmény fenntartójának honlapján (https://csepreg.hu/) történik.

 

 • A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2023. március 20.

 • A pályázat benyújtásának határideje és módja

Postára adási határidő: 2023. április 21.

A pályázatok zárt borítékban „Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár igazgatói beosztásának betöltésére” megjelöléssel 1 eredeti és 2 másolati példányban Csepreg Város polgármesterének címezve személyesen vagy elsőbbségi tértivevényes postai küldeményként a 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. címre nyújthatók be.

A pályázat személyes leadására a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti titkárságán hivatali időben van lehetőség. Tértivevényes elsőbbségi postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja azok érdemi elbírálása nélkül.

A pályázatokat a pályázat kiírója által felkért Szakmai bizottság véleményezi, melyet követően a Képviselő-testület Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága értékeli és javaslatot tesz a polgármesternek a vezető személyére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztésre.

A Szakmai bizottság ülésére az érvényesen pályázók a személyes meghallgatásra meghívást kapnak.

Az igazgató megbízásáról Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a véleményező bizottság, valamint a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatának ismeretében.

Pályázat elbírálási határidő várhatóan: 2023. május 12.

A pályázat kiírója a pályázókat a Képviselő-testület döntéséről írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül pályázati dokumentumait nem veszi át, úgy azok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás hivatali időben, telefonon a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjétől (+36305791490) vagy aljegyzőjétől (+36305791513) kérhető.

Csepreg, 2023. március 20.

Horváth Zoltán

polgármester

A cikket eddig 227 ember olvasta.
ma van
2024. június 25. kedd,
Vilmos napja.
booked.net
+9
°
C
+10°
+
Csepreg
Hétfő, 01
7 napos előrejelzés
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
12
3456789
101112131415
17181920212223
24252627282930
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011
hasznos linkek
Panaszbejelentés